Chronológia Slovenského národného povstania - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Chronológia Slovenského národného povstania

Toto je chronológia udalostí Slovenského národného povstania. Udalosti, ľudia, bojové operácie.

Chronológia Slovenského národného povstania
JANUÁR 1944
Začiatok formovania tzv. Východoslovenskej armády, ktorá mala oficiálne brániť severovýchodné hranice Slovenska. Minister národnej obrany generál I.triedy Čatloš ju však plánoval využiť pri prechode Slovenska na stranu spojencov.

23.MAREC 1944
Exilový československý prezident Edvard Beneš poveril pplk.Jána Goliana z Veliteľstva pozemného vojska (VPV) v Banskej Bystrici za vedúceho príprav ozbrojeného povstania na Slovensku.

27.APRÍL 1944
Na VPV vznikla pod Golianovým velením ilegálna skupina odbojových dôstojníkov, dodatočne nazvaná Vojenské ústredie (VÚ), ktorá začala zostavovať plán ozbrojeného povstania.

MÁJ-AUGUST 1944
Pokračuje budovanie Východoslovenskej armády. V predvečer SNP malo toto vojenské zoskupenie vyše 35 000 vojakov a dôstojníkov, 223 diel rôzneho kalibru, 91 mínometov, 59 tankov, 16 samohybných diel, 36 lietadiel, 215 ťažkých a 1260 ľahkých guľometov, 141 samopalov, 15 995 pušiek. VA mala otvoriť Červenej armáde vojenský prechod cez karpatské priesmyky.

18.MÁJ 1944
V Prešove vzniklo Armádne veliteľstvo, na ktorého čele stál generál Augustín Malár. Malárovi boli podriadené vojenské jednotky VA, 1. a 2. pešia divízia, skupina vzdušných zbraní a veliteľstvo opevňovacích prác.

28.JÚN 1944
VÚ poslalo do Londýna rámcový plán vojenského povstania.

25.-26. JÚL 1944
V blízkosti Liptovskej osady bola vysadená 11 členná sovietska diverzná skupina pod velením Piotra Velička. Šlo o prvú skupinu sovietskych partizánov vyslaných Ukrajinským štábom partizánskeho hnutia na Slovensko.

2.AUGUSTA 1944
Z letiska Tri Duby (Sliač) odleteli do ZSSR stot. Ľudovít Koza a npor. Ján Korecký, ktorí so sebou viezli plán povstania.

4.AUGUST 1944
Z letiska Mokraď odletela delegácia ilegálnej Slovenskej národnej rady pod vedením komunistického funkcionára Karola Šmidkeho, ktorá do Moskvy dopravila tzv. Čatlošovo memorandum (plán povstania). Sovietske úrady delegáciu internovali a k plánom povstania nedali žiadne vyjadrenie.

7.-8.AUGUST 1944
Na Latiborskú hoľu bola vysadená 22 členná diverzná skupina pod vedením partizánskeho veliteľa Jegorova, ktorej úlohou bolo organizovať partizánske skupiny na Slovensku.

11.AUGUST 1944
Na Slovensku bolo vyhlásené stanné právo ako reakcia na vzrastajúcu partizánsku aktivitu.

14.AUGUST 1944
Územie na východ od čiary Štrba-Dobšiná bolo vyhlásené za súčasť operačného pásma nemeckej armády.

21.AUGUST 1944
Partizáni vedení Piotrom Veličkom vyhlásili v Sklabini Česko-Slovenskú republiku.

27.AUGUST 1944
Do Ružomberka vstúpili partizáni zo skupín Michala Sečanského a Ernesta Bielika. Partizáni spoločne s miestnou vojenskou posádkou prevzali kontrolu nad mestom a jeho okolím.

V Berlíne prijali rozhodnutie o vojenskej okupácii Slovenska.

Genplk Josef Harpe - velieľ skupiny armád „Severná Ukrajina“ nariadil štábu 1.tankovej armády (1.TA) vypracovať plán na odzbrojenie VA.

28.AUGUST 1944
Príslušníci vojenskej posádky v Turčianskom Sv.Martine postrieľali v raňajších 24 nemeckých občanov, vojakov a civilných osôb, ktorých počas predošlého večera zadržali v medzinárodnom rýchliku.

V popoludňajších hodinách vyslovil slovenský prezident Jozef Tiso súhlas so vstupom nemeckých vojsk na Slovensko.

29.AUGUST 1944
V predpoludňajších hodinách prekročila slovenskú štátnu hranicu vo Vlárskom priesmyku prvá okupačná jednotka - bojová skupina Ohlen.

Popoludní sa pri Hornom Hričove rozpútali prestrelky medzi nemeckými vojakmi a príslušníkmi žilinskej posádky.

Večer odvysielal bratislavský rozhlas Čatlošov prejav, v ktorom vyzval slovenské ozbrojené sily a civilné obyvateľstvo, aby poskytli nemeckým vojskám všemožnú podporu.

O 20:00 hod. vstúpilo v platnosť heslo Začnite s vysťahovaním, ktoré bolo signálom na začiatok ozbrojeného povstania proti Nemcom a ľudáckemu režimu.

Na výzvu VÚ sa do povstania úplne, alebo čiastočne zapojili vojenské posádky Banská Bystrica, Brezno nad Hronom, Dolný Kubín, Harmanec, Kremnica, Levoča, Lešť, Liptovský Sv.Mikuláš, Piešťany, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trnava, Turčiansky Sv.Martin, Zemianske Kostoľany, Zvolen a Žilina.

30.AUGUST 1944
Nadrámom prekročila pri Čadci slovenskú hranicu bojová skupina Junck. Pplk. gšt. Golian nariadil žilinskej posádke, aby ustúpila smerom na Turiec..

Prezident Jozef Tiso a generál Augustín Malár predniesli v bratislavskom rozhlase protipovstalecké prejavy.

Popoludní prekročil slovenskú štátnu hranicu pri Starej Ľubovni útočný pluk 1.TA.

Generál Malár odletel z Bratislavy do Prešova, kde bol priamo na letisku zaistený Nemcami.

31.AUGUST 1944
Plk.gšt.Viliam Talský, ktorého VÚ určilo za povstaleckého veliteľa VA, odletel na svitaní s celou skupinou vzdušných zbraní na sovietske územie.

Ráno sa rozpútali ťažké boje v Strečnianskej tiesňave a pri Kežmarku.

Popoludní bola bez väčšieho odporu odzbrojená VA. V nemeckej internácii skončilo 22 000 slovenských vojakov a dôstojníkov. Asi 2000 vojakov prešlo na povstalecké územie, zbytok sa vrátil ku svojim rodinám, alebo sa pridal k partizánom.

Na západné Slovensko sa z protektorátu Čechy a Morava začali presúvať jednotky bojovej skupiny Schill.

Do Bratislavy pricestoval SS-Obergruppenführer Gottlob Berger, ktorý bol vymenovaný za veliteľa okupačných vojsk na západnom s strednom Slovensku.

Povstalecká armáda dostala oficiálny názov 1.Československá armáda na Slovensku (ČSAS), VÚ sa transformovalo na Veliteľstvo Českosloveskej armády (VČSA) a povstalecké územie bolo rozdelené na dve obranné oblasti.

1.SEPTEMBER 1944
Jednotky Schill odzbrojili bratislavskú posádku.

V Banskej Bystrici bola oficiálne konštituovaná Slovenská národná rada, ktorá prevzala politickú moc na povstaleckom území.

Útočný pluk 1.TA dobyl Poprad. Generál Čatloš utiekol do Banskej Bystrice.

2.SEPTEMBER 1944
Skupina Schill bez boja obsadila Nitru. Tamojšia posádka pod velením mjr.Jána Šmigovského sa nepridsala k povstaniu, no nedala sa nemcami odzbrojiť a stala sa základom novej slovenskej armády - domobrany.

Jednotky útočného pluku 1.TA sa zmocnili Levoče, Kvetnice a Hranovice.

Čatloš bol v Banskej Bystrici zatknutý a neskôr deportovaný do Sovietskho zväzu.

3.SEPTEMBER 1944
Jednotky útočného pluku 1.TA prenikli do Telgártu. Schill dobyla Topoľčany. Z Poľska sa do Popradu presunula bojová skupina Schäfer a smerom na trstenú začala postupovať Volkmann.

4.SEPTEMBER 1944
Skupina Ohlen vytlačila povstalcov zo Strečnianskej tiesňavy a dobyla Vrútky. Začali sa ťažké boje pri Baťovanoch (Parizánskom). Skupina Schäfer obsadila Štrbu a Važec.

Na letisko Tri Duby prileteli velitelia Čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku (ČSSSLP) na prvých štyroch lietadlách.

5.SEPTEMBER 1944
Skupina Ohlen a Juck boli doplnené a zlúčené do tankovej divízie Tatra.

Povstalecké jednotky protiútoky pri Vrútkach a Telgárte skončili neúspechom.

Skupina Schäfer obsadila Liptovský Hrádok, Mokraď a Liptovský Sv. Mikuláš. Jednotky útočného pluku 1.TA dobyli Spišskú Novú Ves.

Sovietske lietadlá priviezli na povstalecké územie prvé dodávky zbraní a ďalšieho materiálu.

SNR vyhlásila na povstaleckom území mobilizáciu.záložníkov do 35 rokov. Početný stav ČSAS sa z 18 000 zvýšil na približne 47 000 mužov.Okrem toho na povstaleckom území pôsobilo asi 6000 partizánov. Bojové jednotky nemeckých útočníkov mali v tom čase asi 15 000 príslušníkov.

Ján Golian po SNR povýšený do hodnosti brigádneho generála.
6.SEPTEMBER 1944
Povstalci bez boja utiekli z Ružomberka. Postup jednotiek Schäfer v smere Biely Potok - Liptovská Osada bol jednotkami pplk. Jána Černeka zastavený. Skupina Volkmann dobyla Trstenú.

Nemci odrazili druhý protiútok povstalcov pri Vrútkach.

7.SEPTEMBER 1944
Povstalci odrazili útok divízie Tatra na Turčiansky Sv.Martin. Pokus posádky z Dolného Kubína dobyť Ružomberok skončil fiaskom.

8.SEPTEMBER 1944
Začala sa Karpatsko-duklianska operácia Červenej armády a Čs.armádneho zboru, ktorej úlohou bolo pomôcť SNP.

Postup skupiny Volkmann bol v priestore južne od Tvrdošína zastavený. Povstalci odrazili druhý útok divízie Tatra na Turčiansky Sv.Martin. Skupina Schill dobyla Baťovany.

9.SEPTEMBER 1944
Pri Oslanoch bola takmer úplne zničená povstalecká bojová skupina kpt.Adolfa Weinholda. Nemci odrazili tretí protiútok povstalcov pri Vrútkach.

10.SEPTEMBER 1944
Počas bombardovania letiska Tri Duby bolo zničené takmer celé povstalecké letectvo.

Útočný pluk 1.TA bol odsunutý k Duklianskemu priesmyku. Na východnom úseku povstaleckého frontu zostali len slabé zaisťovacie jednotky.

Partizánska skupina npor.Viliama Žingora odrazila útok skupiny Tatra na Rajec.

O 20:00 vstúpila do platnosti nová organizácia ČSAS. Namiesto dvoch obranných skupín vzniklo šesť taktických skupín (TS) a letecká skupina. Obrana povstaleckého územia sa stala efektívnejšou.

11.SEPTEBMER 1944
Skupina Schill dobyla Bánovce nad Bebravou a Hornú Ves. Príslušníci skupiny Schäfer obsadili Kráľovu Lehotu.

13.SEPTEMBER 1944
Skupina Schill dobyla Zemianske Kostoľany a Nováky. Začal sa koordinovaný útok divízií Tatra a Schäfer na Kraľovany.

14.SEPTEMBER 1944
SS-Obergruppenführer Berger bol vzhľadom na pomalé tempo likvidácie SNP naradený SS-Obergruppenführerom Hermanom Höflem, ktorý na Slovensko pricestoval až 22.septembra 1944. V tento deň obsadila skupina Schill Prievidzu.

15.SEPTEMBER 1944 Jednotky divízie Tatra a skupiny Schäfer sa spojili pri Kraľovanoch. Jednotky ČSAS operujúce na Orave tak ostali odrezané od ostatného povstaleckého územia.

Príslušníci VI.TS odrazili nemecký útok v smere Ružomberok-Biely Potok.

17.SEPTEMBER 1944
Na Slovensko priletelo 20 stíhacích lietadiel typu La-5FN československého samostatného stíhacieho leteckého pluku (1.ČSSLP). Lietadlá pristáli na povstaleckom letisku Zolná pri Zvolene a druhý deň sa zapojili do bojov ako súčasť ČSAS.

Na povstaleckom území pristáli aj štyri bombardovacie lietadlá B-17, ktoré priviezli americkú vojenskú misiu, zbrane a strelivo.

18.SEPTEMBER 1944
Skupina Schill odrazila povstalecký protiútok pri Prievidzi a dobyla Nemecké (Nitrianske) Pravno. Pri útoku 1.ČSSSLP na piešťanské letisko bolo zničených 6 nemeckých stíhačiek.

19.SEPTEMBER 1944
Vo zvolenských železničných dielňach dokončili výstavbu prvého povstaleckého pancierového vlaku IPV Štefánik.

20.SEPTEMBER 1944
Začal sa útok divízie Tatra v smere Súčany - Turčiansky Sv.Martin. Schill prenikol do horného Turca. Začal sa protiútok II.TS v smere Malužiná-Kráľová Lehota.

Americké letectvo zničilo na letisku Malacky-Nový Dvor 27 nemeckých lietadiel. Prvé sovietske jednotky prekročili slovenskú štátnu hranicu severne od Medzilaboriec.

21.SEPTEMBER 1944
Začal sa rozhodujúci útok jednotiek divízie Tatra a skupiny Schill na Turčiansky Sv.Martin. Začal sa protiútok jednotiek II.TS v smere Červená Skala-Telgárt.

22.SEPTEMBER 1944
O polnoci sa začal ústup povstalcov z priestoru Turčianského Sv.Martina k sedlu Malý Šturec.Príslušníci II.TS obsadili Pusté Pole a Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

Jednotky IV.TS vyprázdnili priestor Handlovej a zaujali nové obranné postavenia v Kremnici.

23.SEPTEMBER 1944
Nemci vyprázdnili Kráľovú Lehotu.

24.SEPTEMBER 1944
Protiútok jednotiek II.TS na východnom úseku povstaleckého frontu sa zastavil na čiare Hranovnica-sedlo Gajár - Hnilec.

Schill dobyl Novú Lehotu.

25.SEPTEMBER 1944
Divízia Tatra rozbila partizánsku brigádu napor.Žingora na niekoľko častí a obsadila Rajeckú kotlinu.Začal sa útok hlavných síl Schillu v smere Horná Ves - Žarnovica. Zvyšok jednotiek III.TS a partizánov pri Janovej Lehote. Skupiny Schäfer a Volkmann dobyli Dolný Kubín.

26.SEPTEMBER 1944
SNR vyhlásia mobilizáciu nováčikov a záložákov do 40 rokov.

Na povstaleckom území pristáli prvé jednotky 2.čs.samostatnej paradesantnej brigády (2.ČSSPB). Nemci odrazili druhý povstalecký protiútok pri Janovej Lehote.

27.SEPTEMBER 1944
Hlavné sily skupiny Schill dobyli Žarnovicu, juhozápadný úsek povstaleckého frontu sa zrútil.

28.SEPTEMBER 1944
Údolie Hrona medzi Žarnovicou a slovensko-maďarskou štátnou hranicou obsadil zosilnený prápor Wildner zo 14. (ukrajinskej) divízie SS.

30.SEPTEMBER 1944
Nariadením prezidenta Beneša dostala povstalecká armáda nový oficiálny názov 1.československá armáda na Slovensku (1.ČSAS).

Príslušnící VI. TS odrazili útok jednotiek divízie Tatra a skupiny Schäfer v smere Ružomberok-Biely Potok.V Zvolene dokončili ďalší pancierový vlak - IPV Hurban

2.OKTÓBER 1944
začala sa všeobecná ofenzíva nemeckých okupačných vojsk na západnom úseku povstaleckého frontu.

3.OKTÓBER 1944
Skupina Schill dobyla Sv. Kríž nad Hronom. Zvyšok povstaleckých jednotiek vyprázdnil Oravu a po troch dňoch dorazil do Liptovskej Osady.

5.OKTÓBER 1944
Skupina Schill odrazila povstalecký protiútok pri Starej Kremničke. Divízia Tatra prelomila obranu VI.TS pri Kremnici.

VČSA sa rozhodlo stiahnuť svoje jednotky z priestorov Kremnice, Banskej Štiavnice a Modrého Kameňa. Úmyslom bolo získať zálohy pre obranu Banskej Bystrice a Zvolena.

Na naliehanie SS-Obergrüppenführera Höfleho bol Ríšsky vodca SS nútený výrazne posilniť okupačné vojská na Slovensku.

6.OKTÓBER 1944
Príslušníci 1.čs. armádneho zboru prekročili slovenskú štátnu hranicu v Duklianskom priesmyku.

7.OKTÓBER 1944
V noci na 7.októbra priletel na Slovensko divízny generál Rudolf Viest, ktorý sa ujal velenia nad 1.ČSAS. Generál Golian sa stal jeho zástupcom.

Divízia Tatra zatlačila jednotky IV. TS na hlavný hrebeň Kremnických vrchov, skupina Shill prenikla k Budči.

8.OKTÓBER 1944
SS-Obergruppenführer Höfle vydal rozkaz na preskupenie okupačných vojsk. Skupina Schill a prápor Wilder sa presunuli do oblasti Banskej Štiavnice, divízia Tatra zaujala obranu západne od čiary Horná Štubňa-Kremnica-Hronská Brezica. Priestor Žilina-Štrba začali obsadzovať hlavné sily14.divízie SS Galizien.

Generál Viest nariadil jednotkám 2.ČSSPB a III.TS, aby vytlačili Nemcov z priestoru Hronská Brezica-Trnavá Hora.

9.OKTÓBER 1944
Fiaskom sa skončil doposiaľ najsilnejší nemecký útok v smere Ružomberok-Biely Potok. Následne boli skupiny Schäfer a Volkman stiahnuté z územia Slovenska.

Do priestoru Lučenec-Rimavská Sobota-Jelšava sa zo západného Maďarska začali presúvať hlavné sily 18.dobrovoľníckej mechanizovanej divízie SS Horst Wessel.

12.OKTÓBER 1944
Jednotky divízie Tatra museli pod tlakom 2.ČSSPB a III.TS ustúpiť na západ od línie Trnavá Hora a JalnáVo Zvolene dokončili tretí IPV, ktorý dostal meno Masaryk.

13.-17.OKTÓBER 1944
Vzhľadom na vyčerpanie a preskupovanie jednotiek sa intenzita bojov na povstaleckom území obmedzila na minimum.

14.-18. OKTÓBER 1944
Do priestoru Turčiansky Svätý Martin - Ružomberok sa z Varšavy presunul zvláštny pluk SS Dirlewanger. Šlo o jednotku trestancov známu mimoriadnou brutalitou.

15.OKTÓBER 1944
Bol ukončený presun 2.ČSSPB na povstalecké územie.

18.OKTÓBER 1944
Začala sa generálna ofenzíva okupačných vojsk. VČSA malo v tom čase k dispozícii asi 60 000 vojakov (25% bez výzbroje) a 12 000 partizánov. Nemecké velenie voči nim nasadilo okolo 25 000 mužov. Skupina Schill dobyla Krupinu.

19.OKTÓBER 1944
Jednotky 1.TA dobyli Vernár a sedlo Grajnár, prápor Wildner obsadil Senohrad a Babinú.

20.OKTÓBER 1944
Pravé krídlo Horst Wessel dobylo Revúcu.

21. OKTÓBER 1944
Pravé krídlo divízie Horst Wessel dobylo Tisovec a Červenú Skalu. Príslušníci 1.TA bez boja obsadili Dobšinú.

Silný povstalecký protiútok zastavil postup Schillu a práporu Wildner pri Dobrej Nive.

22.OKTÓBER 1944
Ľavé krídlo divízie Horst Wessel útočiace v smere Lučenec-Zvolen dobylo Lovinobaňu. Povstalecká obrana bola na iných úsekoch frontu stabilizovaná. Generál Viest rozhodol, že jednotky povstaleckej armády sa postupne stiahnu do oblasti Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria.

23.OKTÓBER 1944
Začal sa útok bojovej skupiny Wittenmeyer (zo 14.divízie SS) a pancierového vlaku č.62 v smere Kráľová Lehota-Malužiná.

Ľavé krídlo divízie Horst Wessel dobylo Podkriváň.

25.OKTÓBER 1944
Do generálnej ofenzívy okupantov sa zapojila aj divízia Tatra, ktorá sa nachádzala v zálohe. Pravé krídlo divízie Horst Wessel obsadilo Brezno nad Hronom, skupina Wittenmeyer dobyla Malužinú. Vo večerných hodinách nariadil generál Viest všeobecný ústup 1.ČSAS do horských oblastí, VČSA bolo evakuované na Donovaly a 1.ČSSLP opustil povstalecké územie a preletel na územie kontrolované Červenou armádou.

26.OKTÓBER 1944
Skupina Schill obsadila Zvolen. Príslušníci 2.ČSSPB až do neskorých večerných hodín bránili južné a východné prístupy do Banskej Bystrice. Väčšina ostatných povstaleckých jednotiek sa rozpadla.

27.OKTÓBER 1944
Nemecké vojská bez boja vstúpili do Banskej Bystrice. Zvyšky 1.ČSAS sa koncentrujú v Starohorskej doline.

28.OKTÓBER 1944
Generál Viest vydal rozkaz o prechode 1.ČSAS na partizánsky spôsob boja. Väčšina dôstojníkov a mužstva sa však vrátila do svojich domovov. Organizovaný odpor povstalcov skončil.

30.OKTÓBER 1944
Za účasti prezidenta Tisu a SS-Obergruppenführera Höfleho sa konala víťazná prehliadka okupačných vojsk.

3.NOVEMBER 1944
Obidvaja povstaleckí generáli Viest aj Golian padli do pasce a boli v Pohronskom Bukovci zajatí.

Martin Šaro,   25 Aug 2017