Imrich Karvaš - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Imrich Karvaš

Imrich Karvaš bol slovenským národohospodárom, právnikom, vysokoškolským pedagógom a prvým guvernérom Slovenskej národnej banky po jej vzniku počas Slovenského vojnového štátu.

Imrich Karvaš
Aktívne sa podieľal na finančnom zabezpečení Slovenského národného povstania

ŠTÚDIUM a PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prof. JUDr. Imrich Karvaš (* 25. február 1903, Varšany, dnes Kalinčiakovo, Levice – † 20. február 1981, Bratislava). absolvoval stredoškolské štúdiá na gymnáziu v Skalici. V rokoch 1925 až 1929 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdií absolvoval štúdijnú cestu v Grenobli. Po obdržaní diplomu nastúpil na fakulte ako asistent. Študijné štipendium mu umožnilo študovať hospodárske právo na parížskej a štrasburskej univerzite. Po návrate z Francúzska sa opäť vrátil na bratislavskú právnicku fakultu v Bratislave. Roku 1930 habilitoval na docenta, mimoriadnym profesorom sa stal v roku 1934. Roku 1937 absolvoval osemmesačnú pracovnú cestu do USA, kde prednášal na pôde významných spoločností a súčasne študoval Rooseveltovu hospodársku politiku. Po návrate sa roku 1940 stal univerzitným profesorom. Po skončení 2.svetovej vojny pôsobil V rokoch 1947–1948 ako dekan Právnickej fakulty.

RIADIACE FUNKCIE V BANKÁCH A INŠTITÚCIÁCH

V rokoch 1926–1930 pôsobil Karvaš vo funkcii tajomníka Obchodnej a priemyselnej komory. V roku 1930 sa stal tajomníkom Zväzu slovenských bánk. V tejto funkcii pôsobil až do roku 1933. Bol spoluzakladateľom ústavu Slovenska a Podkarpatskej Rusi (generálny tajomník od roku 1932) až do roku 1938. Od roku 1936 bol zároveň viceprezident Exportného ústavu v Prahe.

POLITIKA A VOJNA

V kritickom roku 1938 sa Karvaš dostal do vrcholnej politiky. Po páde Hodžovej vlády sa v úradníckej vláde generála Syrového (22. september – 4. október 1938) stal ministrom bez portfólia. Na návrh sociálnodemokratickej strany zastával V druhej Syrového úradníckej vláde post ministra priemyslu, obchodu a živností (od 4. októbra až do 1.decembra 1938). V marci 1939 vznikol Slovenský štát. 4. apríla 1939 vznikla ako účastinná spoločnosť (60% štát, 40% nemecká banka) Slovenská národná banka. Prezident Jozef Tiso miesto guvernéra dôležitej štátnej inštitúcie ponúkol Imrichovi Karvašovi. Napriek vlastným výhradám aj výhradám iných ľudí sa ním aj Imrich Karvaš napokon aj stal. Od roku 1942 zastával Karvaš aj funkciu predsedu Najvyššieho úradu pre zásobovanie.

Realizáciou svojich názorov na hospodársku politiku sa zaslúžil o priaznivý vývoj ekonomiky Slovenskej republiky v období druhej svetovej vojny. Išlo najmä o zmierňovanie clearingovej špičky - rozdielu medzi dovozom a vývozom. Karvaš sa spolu s ďalším kolegami zaslúžili o menovú a colnú slobodu Slovenského štátu, aj keď svoje kroky v menovej oblasti museli konzultovať s nemeckou stranou. Z podnetu Imricha Karvaša bola roku 1940 v Bratislave založená Vysoká škola obchodná.
Bratislave do jej filiálky v Banskej Bystrici. Počas povstania povstalci celkovo spotrebovali 481mil. slovenských korún. Jeden mesiac povstania tak stál 240,5 mil. Na očakávané povstalecké územie došlo ku predisponovaniu ďalších komodít, predovšetkým potrvín. Obyvateľsvo bolo predzásobené na tri mesiace.

Karvašova činnosť však neunikla pozornosti gestapa. Zatknutý bol 3. septembra 1944 v Bratislave na priamy rozkaz šéfa SS Himmlera. Po zatknutí sa cez Viedeň a Brno dostal až do Berlína, kde bol vypočúvaný. V Nemecku ho odsúdili za prípravu povstania na smrť obesením a jeho ďalší osud závisel priamo od Himmlera, alebo Hitlera. Po výsluchu bol internovaný v koncentračných táboroch Flossenburg, Dachau, Innsbruck, Niederdorf. Tam bol spolu s ďalšími dôležitými osobami (napríklad bývalý minister hospodárstva nacistického Nemecka Hjalmar Schacht, bývalý náčelník generálneho štábu OKH generálmajor Halder, synovci Winstona Churchilla, celý generálny štáb Grécka, Phillip von Hessen,...) oslobodený z rúk SS nemeckými vojakmi bývalého Halderovho pobočníka generála Hoffmana. Bolo 30. apríla 1945. Vo vrecku jedného z vojakov SS sa našiel Himmlerov list, ktorý nariadil likvidáciu internovaných. Vojaci Wehrmachtu oslobodených väzňov neskôr odovzdali americkej armáde.

Po skončení vojny sa Imrich Karvaš prostredníctvom Karola Sidora zasadzoval, aby nebol do Česko-Slovenska vydaný bývalý prezident Jozef Tiso. Vatikán však o Tisa nemal záujem.

PO VOJNE

Po návrate do vlasti čakala Karvaša akademická sféra a pedagogická činnosť.V roku 1947 sa stal dekanom právnickej fakulty. V tom čase napísal svoje najzákladnejšie dielo Základy hospodárskej vedy. Zároveň pôsobil ako poradca vlády pre obnovu Slovenska. V rokoch 1947-1948 bol predsedom Medzinárodného výkonného výboru kúpeľov. Po februárových udalostiach roku 1948 niekoľkokrát odmietol ponuku Gustáva Husáka na spoluprácu s komunistickou stranou. V máji 1949 Karvaša zatkli a obvinili z velezrady. Vo vykonštruovanom súdnom procese bol odsúdený štátnym súdom v Prahe na dva roky väzenia a stratu majetku. Jeho manželka počas jeho väzby psychicky zrútila. V roku 1953 - v rámci tzv. „B-akcie“ - bol Karvaš vysťahovaný s celou rodinou z Bratislavy a žil v Tatranskej Lomnici. V roku 1958 - druhýkrát zatknutý (spolu s generálmi Markom a Kováčom, plukovníkom Malárom a Petrom Zaťkom) obvinený a odsúdený pre špionáž a velezradu na sedemnásť rokov väzenia v Ilave. V tomto procese bol odsúdený aj Anton Petrák. V roku 1960 bol Karvaš amnestovaný a roku 1969 bol úplne súdne rehabilitovaný. Tretí infarkt sa Karvašovi stal osudným. Zomrel v Bratislave dňa 20. februára 1981.

Imrichovi Karvašovi bolo in memoriam udelených niekoľko vyznamenaní. Po páde komunistického režimu mu bol udelený roku 1991 Řád T.G. Masaryka III. triedy, 1. januára 2001 mu prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil Pribinov kríž I.triedy.

Od roku 1998 udeľuje Ekonomická univerzita v Bratislave osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Ekonomickej univerzity alebo významne prispeli k rozvoju ekonomickej vzdelanosti a ekonomickej vedy a významným osobnostiam ekonomickej teórie a praxe Medailu Imricha Karvaša.

VEDECKÁ PRÁCA

Vedecká práca Imricha Karvaša bola zameraná na otázky hospodárskej konjuktúry a monopolov. Bol predstaviteľom hospodárskej politiky regionalizmu. Snažil o posilnenie hospodárskej pozície Slovenska v rámci prvej Česko-Slovenskej republiky. Publikoval 13 monografií a množstvo odborných článkov. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa považuje dvojzväzková práca Základy hospodárskej vedy, ktorá vyšla v Martine roku 1947.

Martin Šaro,   07 Jun 2018